Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.


OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Milena Černoušková

se sídlem Dunajská 3, 625 00, Brno    

IČO: 72383763       

pro prodej předplatného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese bookingcarwash.comnejblizsiautomycka.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Milena Černoušková, se sídlem Dunajská 189/3, Brno, 625 00, identifikační číslo: 723 83 763, (dále jen „provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového portálu provozovatele. Internetový portál je provozovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „www.bookingcarwash.com“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „www.nejblizsiautomycka.cz“).

  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet

  1. Zákazníkem se stává svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávky na stránkách „nejblizsiautomycka.cz/pages/pricing“ či na „bookingcarwash.com/pages/pricing“ (nebo jiných stránkách skupiny bookingcarwash.com) na některý z nabízených tarifů předplatného Provozovatele a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku provozovatele, popř. zřízením služby pokud se jedná o službu bezplatnou. Objednáním předplatného Zákazník projevuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (VOP). Při objednání obdrží Zákazník od provozovatele přihlašovací údaje do zákaznického účtu bookingcarwash.com / nejblizsiautomycka.cz.

  2. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání předplatného (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání předplatného přímo z webového rozhraní obchodu.

  3. Při registraci na webové stránce a při sjednávání předplatného je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání předplatného jsou provozovatelem považovány za správné.

  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  5. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  6. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  7. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

  1. Veškerá prezentace předplatného umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto předplatného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o předplatném a to včetně uvedení cen jednotlivého předplatného a nákladů za navrácení finančních prostředků. Ceny předplatného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny předplatného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Záměrně vynecháno

  4. Veškeré odkazy na případné internetové obchody vložené na stránky profilu zákazníka nespadají do kompetence provozovatele webového portálu bookingcarwash.com ani pořízených webů národních portálů.

   1. Webový portál bookingcarwash.com ani nejblizsiautomycka.cz neumožňují nákup ani dodávku zboží.

   2. Záměrně vynecháno

   3. Záměrně vynecháno

  5. Před zasláním objednávky provozovatelemu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníkho zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník provozovateli kliknutím na tlačítko „ BUY NOW    “. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníkho uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníkho“).

  6. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše předplatného) požádat zákazníkho o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkm vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníkho.

  8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Cena předplatného a Platební podmínky

  1. Aktuální ceník je k dispozici na stránkách Provozovatele „nejblizsiautomycka.cz/pages/pricing“. Změny v ceníku Provozovatel včas oznamuje na stejných stránkách.

  2. Faktury a zálohové faktury jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena v zákaznickém účtu nejblizsiautomycka.cz Zákazníka. Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.

  3. Faktury za jednorázové úkony techniků jsou splatné předem, případně do 7 dnů od (vystavení faktury / zaslání faktury Zákazníkovi)

  4. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv zálohovou fakturu (výzvu k platbě) do konce předplaceného období dané služby, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.

  5. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu do doby její splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.

  6. Jestliže je jakákoliv faktura či zálohová faktura nezaplacena ani 3 kalendářní dny po konci předplaceného období dané služby, tak je Provozovatel oprávněn službu zrušit. V takovém případě budou data Zákazníka nenávratně smazána. V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět (pokud je bude mít Provozovatel k dispozici v záloze), případně službu obnovit, Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu dle svého ceníku.

  7. Službu, kterou Provozovatel nebo Zákazník vypověděl (použil tzv. Doběhnutí služby v administraci), může Provozovatel zcela zrušit hned po skončení předplaceného období či hned po termínu dohodnuté výpovědi.

  8. Neuhrazení faktury či zálohové faktury nemá vliv na předplatné období. Zákazník je povinen uhradit provoz služby i za dobu, kdy byla Provozovatelem pozastavena.

  9. Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:
   a) platba je zaslána na správný účet Provozovatele
   b) je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
   c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
   d) platba je připsána na účet Provozovatele
   e) platba je zpracována platebním systémem Provozovatele

  10. Provozovatel neakceptuje písemná, faxová, e-mailová ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet Provozovatele ještě nedorazila.

  11. Při mezinárodní platbě je Zákazník povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem (nastavení poplatků „OUR“). V opačném případě provozovatel platbu neakceptuje a Zákazník je povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla Provozovateli částka v plné požadované výši.

  12. Veškeré slevové kupóny, pokud není uvedeno jinak, platí pouze pro nově objednané služby pouze na první fakturační období, neplatí na prodloužení služeb, taktéž neplatí na doplatkové faktury a na úhradu dodatečně aktivovaných příplatkových služeb. Slevové kupóny nelze nijak kombinovat ani sčítat. Slevové kupóny nelze uplatňovat zpětně (po zaplacení objednávky).

 3. Odstoupení od kupní smlouvy - vyloučení z provozu

  1. Ustanovení § 1837 občanského zákoníku - Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (předplatného), jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  2.    Záměrně vynecháno

  3. Záměrně vynecháno

  4. Záměrně vynecháno

  5. Záměrně vynecháno

  6. Záměrně vynecháno

  7. Je-li společně s předplatným poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a zákazníkm uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkm, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

  8. Zákazník má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Zákazník výslovně požádal Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupit může zákazník vyplněním příslušného formuláře v příslušné zákaznické sekci na internetových stránkách Provozovatele.

  9. Při ukončení provozování služby nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.

  10. Provozovatel může odmítnout poskytování služeb Zákazníkovi, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií:
   - je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
   - je v rozporu s dobrými mravy
   - porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
   - rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
   - přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
   - přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran
   - ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob

  11. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele

  12. Zákazník není oprávněn ukládat či sdílet programy nebo data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Zákazníka písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Zákazník je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Zákazník toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služby a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Provozovatele.

  13. Provozovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s těmito podmínkami.

  14. Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám.

  15. Provozovatel je oprávněn omezit provoz služby v případě, že Zákazník pro jejich provoz využívá nevhodné softwarové prostředky či nejsou vhodně nastavené (např. chyba ve skriptu, nevhodný algoritmus v programu, chybně nastavené databázové indexy apod.). Rozhodnutí o nevhodnosti je výhradně na uvážení Provozovatele.

  16. Zákazník není oprávněn ukládat či nahrávat na svůj profil jakýkoliv obsah s erotickou nebo pornografickou tématikou.

 4. Přeprava a dodání zboží - není aplikováno

 1. Práva z Vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Zákazník nabývá veškěré funkce profilu zaplacením celé ceny předplatného.

  2. Provozovatel není ve vztahu ke zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické adresy - není určeno . Informaci o vyřízení stížnosti zákazníkho zašle provozovatel na elektronickou adresu zákazníkho.

  4. Provozovatel je oprávněn k prodeji předplatného na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  6. Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Zákazník užíváním služeb.

  7. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s používáním služeb. Jakékoliv náhrady škod a dalších nákladů, včetně odpovědnosti za ušlý zisk Zákazníka, jsou vždy limitovány (a ohraničeny) maximální výší, která je rovna poplatku za jeden měsíc provozu příslušné služby.

  8. Provozovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich variant. Je však povinen tyto změny předem oznámit Zákazníkovi formou informace na WWW stránkách Provozovatele.

  9. Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Zákazníkem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek a zneužití poskytované služby. O tom je Provozovatel povinen Zákazníka ihned informovat.

  10. V případě, že Zákazník porušuje tyto Smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit. V takovém případě budou data Zákazníka smazána a uložena na náhradním nosiči. V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět, Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu dle svého ceníku.

  11. Zákazník je povinen používat služby podle manuálů, návodů a instrukcí dodaných Provozovatelem. Je také povinen v tomto smyslu proškolit všechny, kteří se na správě služeb podílejí.

  12. Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.

  13. Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do zákaznického účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Zákazník.

  14. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude Provozovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb Provozovatele.

  15. Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.

  16. Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy, rozesílání nevyžádané pošty apod.

  17. Zákazník je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob.

  18. Zákazník ručí Provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je Zákazník povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Provozovateli. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.

 1. ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů zákazníkho, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelm, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

  5. Zpracováním osobních údajů zákazníkho může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob pověřených administrací nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu zákazníkho předávány třetím osobám.

  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  8. V případě, že by se zákazník domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl.9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníkho nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   1. požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

   2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 2. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s podnikem provozovatele na elektronickou adresu zákazníkho a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu zákazníkho.

  2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky provozovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníkho, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 3. Doručování

  1. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  5. Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování Brno - Starý Lískovec, Dunajská 189/3, PSČ 62500, adresa elektronické pošty info@kelisoft.cz, telefon 777298392.

  6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 20. 3. 2019.

Vítejte na BookingCarwash.com. Vyhledávač automyček

Navrženo pro snadné mytí automobilů